top of page

Strukturna analiza

Utvrđivanje elemenata IT procesa 

UtvrĐivanje potreba

Postavljanje ciljeva koje treba dostići

Detaljnije >

modeliranje

Kreiranje modela postojećih i budućih elemenata IT procesa

Detaljnije >

Provera

Utvrđivanje razlike između postojećih i željenih elemenata 

Detaljnije >

Realizacija

Projektovanje, ugovaranje, izgradnja i puštanje u rad data centra

Detaljnije >
Strukturna analiza

 

Cilj strukturne analize je preliminarno prikupljanje informacija potrebnih za sledeće faze implementacije. Ovo znači formiranje dokumentacije o postojećim komponentama (aplikacije, IT sistemi, prostorije i komunikacione veze).

 

U ovoj fazi upućeni smo na korisnika sa kojim prikupljamo potrebne informacije i dokumentujemo strukturu i komponente postojećeg IT sistema . Ovakav pregled nam je neophodan da bismo na njega naslonili ciljeve koje želimo da postavimo i dostignemo. Drugi razlog je da želimo da znamo šta će od postojeće infrastrukture moći da se iskoristi i kakvog obima će biti zahvati koji se moraju realizovati za postizanje postavljenih ciljeva. 

Rezultat ove faze je dokumentovana IT struktura: IT sistemi, lokacije, korisnici, aplikacije i odgovornosti.

Analiza
Određivanje sigurnosnih zahteva

 

Zajedno sa korisnikom određujemo nivo sigurnosnih zahteva: određujemo koliko visoke zahteve naša infrastruktura mora da zadovolji, da bismo ukladili zahteve biznisa, planirani budžet i okvire tehničkih standarda koje smo prihvatili. Na nivo sigurnosnih zahteva, osim internih merila kompanije utiču i spoljni faktori: zakoni, standardi i dobra praksa struke, situacija na tržištu i drugi parametri.  

Potrebne informacije o uticaju IT sistema i njihove pouzdanosti i raspoloživosti na rad kompanije prikupljamo zajedno sa korisnikom i zajedno ih analiziramo.

Rezultat ove faze su utvrđeni sigurnosni zahtevi za svaki IT sistem, aplikaciju, prostoriju i komunikacioni resurs, u koordinatnom sistemu koje određuju primenjeni standardi IT sigurnosti.

Modeliranje

Modeliranje podrazumeva prikaz elemenata IT infrastrukture prisutnih u konkretnom slučaju kroz standardne module. 

Moduli su zaokružene karakteristične celine koje su prisutne u infrastrukturi i mogu se opisati na jasan i jednoznačan način, uz definisanje: 

  • Osnovnih karakteristika 

  • Prisutnih standardnih rizika 

  • Standardnih mera za otklanjanje uočenih rizika. 

Pored standardnih modula, definišu se i prilagođeni elementi koji odgovaraju konkretnom stanju u kompaniji. 

Rezultat je sigurnosni model koji u potpunosti odgovara kompaniji. 

Provera

Pregled postojećih elemenata i sistem IT infrastrukture dobijen kroz strukturnu analizu osnova je za modeliranje. Potrebne mere za postizanje utvrđenim zahtevima za nivo IT sigurnosti naslanjaju se na model i utvrđuje se da li su primenjene delimično ili potpuno ili ih tek treba implementirati. Pored mera definisanih standardnim modelom, sprovode se i dodatne neophodne mere karakteristične za konkretni slučaj.   

 

Ako se pokaže potrebnim, sprovodi se analiza rizika za eventualne dodatne sigurnosne mere. Zatim se vrši konsolidacija sigurnosnih mera, odnosno definisanje dodatnih detalja potrebnih mera kako bi potpuno odgovarale specifičnim zahtevima. Provera da li sigurnosne mere imaju neki drugi, nepovoljan uticaj na procese u organizaciji takođe se mora uraditi uz eventualne korekcije.  


Provera nam daje snimak potrebnih akcija da se sve mere ocenjene kao neophodne primene u potpunosti. Prevedeno na jezik fizičke IT infrastrukture, provera čini osnovu za dalju akciju i definisanje ulaznih elemenata projekta rekonstrukcije postojeć ili izgradnje nove IT infrastrukture. 

Realizacija

Prvi korak u realizaciji je kreiranje projektnog zadatka ​na bazi svih prethodnih faza. U ovom koraku se može proceniti prelimnarni budžet i dinamički plan implementacije.

Konkretizacija projekta podrazumeva izradu tehničke dokumentacije kojom se određuju svi detalji realizacije, primenjena tehnologija, precizna dinamika realizacije, pouzdan obim budžeta i neophodni resursi 

Realizacija projekta odnosno rekonstrukcija postojeće ili izgradnja nove fizičke IT infrastrukture je kruna svih napora koja će Vam obezbediti pouzdan, siguran, energetski efikasan i moderan data centar.   


 

Šta dalje?

Kada se uselite u svoj glanc novi data centar i pustite opremu u rad na zadovoljstvo korisnika i korist kompanije, posao nije završen u potpunosti. 

 

Morate razmišljati o održavanju tehničkih sistema, a to je velika briga ​koju možete prepustiti nama. 

Razmislite i o sertifikaciji u skladu sa izabranim standardom, može biti korisno ili čak i neophodno. 

bottom of page